Nearly 900,000 asylum seekers living in limbo in EU, figures show


Nearly 900,000 asylum seekers living in limbo in EU, figures show