Mark Duggan’s family lodges civil claim against Metropolitan police


Mark Duggan’s family lodges civil claim against Metropolitan police